مسئوليت اجتماعي

کودکان ارزشمندترین موهبت الهی هستند. با بچه هاست که جهانمان رنگ می گیرد. در دنیای کودکان زشتی ها و پلیدی ها جایی ندارند.از کینه و بدخواهی خبری نیست و از این رو تمام کودکان جهان مستحق شادی و آرامش اند. اما کودکانی ناگریز و نا خواسته زودتر از آنچه که باید بزرگ می شوند و کودکی کردن را از یاد می برند، سهم شادیشان را با لقمه نانی عوض می کنند و بازی های کودکانه شان را به دست فراموشی می سپارند. ما در مرکز رشد و توسعه مهارت کیدرود به حکم اخلاق، بی مهر و بی توجه از کنار رنجشان نخواهیم گذشت. برآنیم تا آرامش، شادابی، آگاهی و مهارت را به دستان کوچک و قلب های بزرگشان هدیه دهیم. و تا تحقق این مسئولیت بزرگ اجتماعی و انسانی از پای نخواهیم نشست.