پاندو

رهسار ابزار هوشمند شناسایی مزیت و ریسک شرکت ها برای ورود به بازار سرمایه است. رهسار با بکارگیری سیستم های محاسبه ای و متنیِ ارزیابی عملکرد

رهسار

رهسار ابزار هوشمند شناسایی مزیت و ریسک شرکت ها برای ورود به بازار سرمایه است. رهسار با بکارگیری سیستم های محاسبه ای و متنیِ ارزیابی عملکرد